Návštěvnická soutěž na veletrhu Wedding Bazaar 10.-11.1.2020 v Brně o šaty Convertibles

Základní informace:

SOUTĚŽ PRO NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU WEDDING BAZAAR 2020

U stánku značky Convertibles se nachází lístky, které po vyplnění vhodí účastník veletrhu do označeného boxu.

Účastník soutěže uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, včetně uveřejnění výherců na webu a sociálních sítích.

Hlavní cena:

Krátké žluté šaty Convertibles s kruhovým doplňkem

Podmínky:

Pravidla na web:

Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Návštěvnická soutěž veletrhu Wedding Bazaar o šaty Convertibles“ konaná na veletrhu WEDDING BAZAAR 2020 v Tržnici Brno – Zelný trh (dále jen „soutěž“) v období od 10. 1. 2020 do 11. 1. 2020.

Pořadatelem soutěže je společnost Gutdyl s.r.o. IČ 05851424, se sídlem Tobrucká 756/33, 160 00 Praha 6.

Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který splní podmínky účasti. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.

Návštěvník se stává soutěžícím tak, že vhodí do označeného boxu vyplněný lístek se svými kontaktními informacemi.

Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.

Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, kterého po skončení veletrhu organizátor vylosuje ze všech vhozených lístků.

Losování provádí zástupci pořadatele.

Účastník soutěže může být výhercem pouze jedné ceny.

Výherci budou o výhře informováni písemně přes email nebo telefonicky dle údajů uvedených na vhozeném lístku nejpozději do 11. 1. 2020. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.

Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na sociálních sítích pořadatele.

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jména výherců na svých sociálních sítích v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na: www.convertibles.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo určit každou jednotlivou výhru, a to i odlišně od jejího popisu v pravidlech či vyobrazení na soutěžních materiálech, a také počet výher. Pořadatel zajistí poskytnutí výher přímo výhercům; dodavatelé výhercům také přímo odpovídají za kvalitu výher a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výher jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.

OSOBNÍ ÚDAJE

Gutdyl s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníka soutěže (dále také jako „subjekt údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Gutdyl s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů a subjekt údajů jej může v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji kontaktovat na adrese jeho sídla.

Gutdyl s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, které mu v souvislosti s podpisem přihlášky nebo smlouvy poskytl z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, jakož i z důvodu nezbytnosti pro ochranu oprávněných zájmů Gutdyl s.r.o. Gutdyl s.r.o. osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem poskytnutí případného plnění v soutěži.

Gutdyl s.r.o. zpracovává následující osobní údaje účastníka soutěže: jméno, příjmení, PSČ, email, telefon. Tyto osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě a ani nebudou předány do zahraničí.

Osobní údaje předávané účastníkem soutěže jsou zpracovávány písemně, přičemž dále jsou zavedeny do počítačového systému Gutdyl s.r.o., který přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.

Prohlašuji, že rozumím a souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami soutěže.

Trvání soutěže: od 10. 1. 2020 do 11. 1. 2020.

 

Pořadatel: Gutdyl s.r.o.

 


Detaily k variabilním šatům

O nákupu

O nás

BLOG